POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Strony internetowej (zw. dalej Stroną) dostępnej pod adresem URL: https://projekty-graficzne-online.pl.
 2. Odwiedzanie i korzystanie ze Strony, oznacza zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i akceptację informacji w niej zawartych.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest będąca osobą fizyczną Anna Szłapa, zamieszkała w Warszawie. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@projekty-graficzne-online.pl.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą RODO.

 

 

Definicje

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Strona – strona internetowa dostępna pod domeną Projekty-Graficzne-Online.pl.
 2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
 3. Cookies – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik;

 

Zakres i cele przetwarzania danych

 1. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, świadome i jednoznaczne.
 2. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 1. Strona może pozyskiwać dane osobowe Użytkowników w celu:
  1. optymalizacji usług i personalizacji wizyt Użytkownika;
  2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Strony internetowej;
  3. publikacji Treści, tj. opinie i komentarze;
  4. kontaktu poprzez formularz kontaktowy;
  5. poprawnej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Strony.
 2. Dane zbierane podczas przeglądania Strony. Podczas korzystania ze Strony automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Użytkownika w Stronie, np.: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
 3. Dane zbierane podczas kontaktu ze Stroną. Korzystając z formularza kontaktowego dane wymagane to adres e-mail, celem umożliwienia kontaktu zwrotnego.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach realizacji zamówienia usługi, przetwarzane są w celu realizacji umowy o dzieło, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi rachunku VAT dokumentującego realizację umowy.
 5. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
  1. marketingu działalności Usługodawcy, w szczególności Celem organizacji promocji i realizacji innych narzędzi marketingowych,
  2. otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera.

 

Pliki Cookies

 1. Podczas korzystania z Strony, dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Strony, poprzez pliki Cookies. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Strony.
 2. Od momentu połączenia się Użytkownika z Stroną, w logach systemowych Strony pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Stroną. Zgodnie z prawem przetwarzane są dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Stroną oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Stronie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych i w celu dostosowania Strony do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Strony.
 3. Administrator wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony przez Użytkownika. Pliki Cookies umożliwiają Administratorowi:
  1. optymalizację i personalizację Strony do potrzeb Użytkowników,
  2. tworzenie statystyk oglądalności podstron Strony,
  3. personalizację przekazów marketingowych,
  4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony.
 4. Na Stronie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony.
 5. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
 6. Użytkownik może też w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

 

Przekazywanie i powierzenie danych

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu i przechowywania danych na serwerze, utrzymywania oraz zarządzania Stroną, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami reklamowymi. Podmioty te nie będą wykorzystywać pozyskanych danych Użytkownika w żadnym innym celu.

 

Inne technologie

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

   

  Okres przetwarzania

 2. Administrator oświadcza, że dane Użytkownika będzie przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  • przestanie ciążyć na nim obowiązek prawny, zobowiązujący Administratora do przetwarzania danych Użytkownika, lub
  • ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku z dokonanym zamówieniem, lub
  • zostanie wycofana zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą, lub
  • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jego danych był uzasadniony interes administratora, lub dane były przetwarzane Celem marketingu bezpośredniego.

 

Bezpieczeństwo danych

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Strony. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@projekty-graficzne-online.pl.
 2. Certyfikat SSL stosowany jest na całej Stronie, również podczas podawania swoich danych w formularzu zamówienia.
 3. Najważniejszym priorytetem Strony jest dbałość o bezpieczeństwo i zachowanie poufności powierzonych mu danych osobowych. Administrator nie sprzedaje tych danych żadnym osobom, ani podmiotom trzecim.

 

Zmiany

 1. Administrator zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików Cookies.

 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, do powyższego zapisu wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

 3. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce 24 maja 2018 roku.

 

 

 

 

© 2019 projekty graficzne | strony internetowe

Opinie

Facebook/projektygraficzneonline

STRONY INTERNETOWE

OPTYMALIZACJA STRON INTERNETOWYCH

REKLAMY PRODUKTOWE

KAMPANIE REKLAMOWE

STOPKA W MAILU

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE